Годишен план Печат

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

 

за дейността на ПГИЧЕ  „Митрополит Андрей“ град Търговище

за учебната 2016/2017 година


 


I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система;

2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование;

3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

II. Основни приоритети в дейността на РУО – Търговище

1. Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии в частта им 2016/2017 година с цел
постигане на намаляване дела на преждевременно напусналите детските градини и училищата на територията на област
Търговище деца и ученици.

2. Повишаване качеството на образование за нарастване дела на получилите диплома за средно образование, свидетелство
за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност с цел осигуряване на възможност за продължаване на
образованието във висши училища, възможности за адаптация на завършилите средно образование ученици към жизнената
среда, успешно социално включване чрез подходяща работа и достойни доходи за труда им.

3. Продължаване на взаимодействието с всички заинтересовани страни – родители, държавни и общински администрации и институции,
бизнес, НПО.

ІІІ. Основни приоритети в дейността на училището

1.Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на знанията и уменията. Акцентиране
върху ученето
чрез използване на иновативни техники в преподаването;
2. Надеждна комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна обратна информация чрез
общи и индивидуални родителски срещи и използване на разнообразни форми за информиране;
3. Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и редуциране на нежелателното
поведение на учениците;
4. Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в
партньорство с образователни институции, родители, неправителствени организации, бизнес партньори и др.;
5. Акцентиране върху използването на съвременни методи и ИКТ в преподаването;
6.Екипност в работата на учители и служители – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща
образователна среда, компетентно и отговорно поведение;
7. Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез съгласуване с финансиращия орган и собствен
принос на училищната общност;
8. Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране чрез кандидатстване по проекти.

ІV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

 

Дейност

Срок

Извършва се от:

Индикатори за изпълнение

Мерна единица

/брой, процент/

Базова стойност

Целева стойност

1.

Изпълнение на плана за 2016-2017 г. по Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Декември 2016

Директор

%

0

Над 80

1.1.Повишаване на обхвата на децата и учениците

Септември

2016

Училищно ръководство, учителски колектив, училищно настоятелство

%

0

99

1.2.Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Учебната година 2016/2017 г

Класни ръководители

%

0

Над 99%

1.3.Привличане на незавършили средно образование за завръщане в образователната система

Септември 2016

Училищно ръководство, учителски колектив

брой

0

0

1.4.Прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците

През учебната 2016/2017 г.

Училищен координационен съвет

Брой регистрирани случаи

0

100

2.

Изпълнение на плана за 2016-2017 г. по Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката

През учебната 2016/2017 г.

Директор

%

100

85

2.1 Повишаване на достъпа до съвременни ИТ

През учебната 2016/2017 г

Ръководство, учителски колектив

%

25

100

2.2 Осигуряване на хардуер и софтуер за използване на ИТ в извънкласни дейности

През учебната 2016/2017 г

Ръководство, учителски колектив и заинтересовани страни

%

25

100

3.

Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри

3.1 Мотивиране на педагогическите кадри за самоусъвършенстване чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления.

През учебната 2016/2017 г

Директор, учители

%

0

100

3.2 Вътрешни правила за квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа План за квалификационна дейност Индивидуални квалификационни карти на педагогическите специалисти

През учебната 2016/2017 г

Септември 2016

Директор, учители

%

100

100

4.

Изпълнение на плана за 2016 г. по Националната стратегия за учене през целия живот

4.1 Създаване на условия за разнообразяване на свободното време на учениците.

През учебната 2016/2017 г

учители

%

100

100

4.2 Осигуряването за безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала за самоподготовка на учениците

През учебната 2016/2017 г

Учители

%

100

100

4.3 Насърчаване на учениците за работа по функционална грамотност в часовете за общообразователна подготовка

През учебната 2016/2017 г

учители

%

100

100

5.

Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

5.1 Осигуряване на допълнителна подготовка по български език - (консултации, СИП)

През учебната 2016/2017 г

Учител по БЕЛ

% ученици

0

100

6.

Изпълнение на Националните програми за развитие на средното образование за 2016 г.

6.1. НП „Твоят час”

През учебната година

Преподаватели

0

100

7.

Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

7.1 Мотивиране на учителите да разработват проекти по оперативни и други програми.

През годината

Ръководство

Брой

0

1

8.

Разработване на програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на училището, за професионалното образование и обучение, превенции, интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

8.1. Училищен план за насърчаване

и повишаване на грамотността за учебната 2016/2017 година в

изпълнение на Национален и

регионален план за действие в изпълнение на Националната

стратегия за насърчаване и

повишаване на грамотността

през периода 2016-2017 година

Месец ІХ

2016 г.

Учители

Брой

0

1

9.

Организационно и методическо осигуряване дейността на учители и други специалисти

9.1.Оказване на методическа помощ на преподаватели при подготовката на новата учебна година – програми за СИП, разпределения

Месец ІХ

2016 г.

Директор, учители;

%

100

100

9.2.Участие в работни срещи с учителите по предмети и направления от област Търговище.

Месец Х 2016 г.

Преподаватели

%

0

100

9.4.Осъществяване на контрол върху провежданите контролни работи по учебни предмети и оказване на методическа помощ във връзка с изготвянето на тестовите материали и анализа на резултатите.

В хода на контрол-ната дейност през учебната 2016/2017 година.

Преподаватели

%

0

100 от посетените

10.

Оптимизиране, функциониране и развитие на училището

10.1. Изграждане на мултимедийна среда в някои от класните стаи.

През годината

Директор

%

0

100

11.

Подготовка и реализиране на държавния план-прием

11.1. Организиране на дейностите за реализиране на приема в 8. клас-в дневна форма на обучение

Месец ІІ 2017 г.

Преподаватели

%

0

100 от дейностите

12.

Организиране и контролиране на дейностите на ниво училище по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания

12.1. Участие в работни съвещания с директори на училища във връзка с провеждане на ДЗИ и мотивираното участие на учениците в тях.

Месец ІV 2017 г.

Директор и учители

Брой съвещания

3

12.2. Формиране на училищна комисия за организация и контрол на дейностите за провеждане на ДЗИ.

Месец ІІ. 2017 г.

Директор

Брой комисии

1

1

12.3. Дейности по провеждането на ДЗИ.

График на МОН

Комисия

%

0

100

13.

Насочване на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания за интегрирано обучение или за обучение в специални училища

14.

Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

15.

Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни помага за безвъзмездно ползване

15.1.Изготвяне на заявки за задължителна документация за училището.

В срокове, определени от МОН

ЗАС

%

100

100

15.3. Назначаване на комисия за отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за документите за системата на народната просвета.

Месец ІV 2017 г.

Директор

Брой комисии

1

1

16.

Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности

16.1.Участие в общински и областни кръгове на спортни мероприятия.

Според

графика им

Преподаватели по ФВС

%

0

100

16.2. Организиране и провеждане на общински и участие в областни кръгове на олимпиадите по учебни предмети.

Според

графика

Директор

Брой

0

16.3 Участие във вътрешно училищни и регионални състезания

Според графика

Преподаватели

Брой

0

 

Атанас Цанев

Директор на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“