ПРИЕМ

ПДФ Печат

ЗАПОВЕД    № 47

Търговище, 10.04.2018г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 54, ал.3 от Наредба № 10 на МОН от 02.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, заповеди № РД № 09-4135/29.08.2017г. и № РД 09-628/29.03.2018г. на МОН

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Комисия по приема на ученици в ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” за учебната 2018/2019 г.

Председател: Адриана Иванова Стойчева

Членове: 1. Анета Иванова Трифонова

2. Дечка Георгиева Георгиева

2. Комисията се задължава да записва приетите след първи, втори и трети етап на класиране, да обявява записалите се ученици и броя на незаетите места след всеки етап на класиране по приложения график.

Вид дейност

Дата, час и място

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

4,5 и 6 юли 2018 г.

08.30 - 16.30 часа

кабинет на директора, втори етаж

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13,16 и 17 юли 2018 г.

08.30 - 16.30 часа

кабинет на директора, втори етаж

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27 и 30 юли 2018 г.

08.30 - 16.30 часа

кабинет на директора, втори етаж

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 1 етап

31 юли и 1 август 2018 г.

08.30 - 16.30 часа

кабинет на директора, втори етаж

.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 1 етап

30 и 31 август 2018 г.

08.30 - 16.30 часа

кабинет на директора, втори етаж

.

Списък на записаните ученици и обявяване на броя на незаетите места

след :

първи етап на записване - 09.07.2018г.

втори етап на записване - 18.07.2018г.

3. Комисията изпълнява задълженията си според изискванията на Наредба № 10 на МОН от 02.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, заповеди № РД № 09-4135/29.08.2017г. и № РД 09-628/29.03.2018г. на МОН

4. На основание чл.70,ал.2, чл.63 и чл.72,т.2,3 от Наредба № 10 на МОН от 02.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование учениците подават следните документи при записването в ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”:

- Оригинал на свидетелство за основно образование;;

- Заявление за записване / образец на ПГИЧЕ / ;

- Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /след издаване на служебна бележка от комисията по записване в ПГИЧЕ, че ученикът е записан/;

- Здравен картон;

- Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лицата срещу подпис за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично..

АТАНАС ЦАНЕВ

Директор на ПГИЧЕ „М.Андрей


 


Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.